عکس: سایت تفریحی پاترویت

اطلاعاتی در مورد نوشیدنی خطرناک “کافی میکس”

اطلاعاتی در مورد نوشیدنی خطرناک “کافی میکس”
کافی میکش این نوشیدنی خطرناک شاید خوشمزه باشد ولی آرامیش شما را از بین می برد! “کافی میکس” خوشمزه خطرناک برای تهیه یک کافی میکس یا قهوه فوری کافی است دانه قهوه را آسیاب کرده و در آب بجوشانیم در این صورت فیبر آن رسوب و رنگ قهوه در آب جوش حل می شود. حال […]

اطلاعاتی در مورد نوشیدنی خطرناک “کافی میکس”

کافی میکش این نوشیدنی خطرناک شاید خوشمزه باشد ولی آرامیش شما را از بین می برد! “کافی میکس” خوشمزه خطرناک برای تهیه یک کافی میکس یا قهوه فوری کافی است دانه قهوه را آسیاب کرده و در آب بجوشانیم در این صورت فیبر آن رسوب و رنگ قهوه در آب جوش حل می شود. حال […]
اطلاعاتی در مورد نوشیدنی خطرناک “کافی میکس”

عکس